Hệ thống mở rộng & Kết nối WAN

                                     

I-  MÔ HÌNH

Văn phòng Sài Gòn, Văn phòng Hà Nội, Văn phòng Đà Nẵng, Văn Phòng Nha Trang...

Server dữ lieu, Server phần mềm đặt tại Văn Phòng Hà Nội.

Yêu cầu: tất cả các Văn phòng kết nối vào Server đặt tại Văn phòng Hà Nội để sao lưu dữ liệu, sử dung phần mềm trên Server đặt tại Văn phòng Hà Nội.

Dữ lieu trên các Serverđược tự động backup dữ liệu.

 Dịch vụ NHD:

Tư vấn, cấu hình và cài đặt hệ thống mạng theo tất cả các yêu cầu của khách hang, đảm bảo hệ thống mạng hoạt động ổn định theo như yêu cầu của quý khách.

 

Back to top