NHDsystem nhận lắp đặt, tích hợp hệ thống CNTT với đơn giá như sau:

1. Theo bản vẽ hệ thống công trình.