Toàn bộ các giải pháp trên chỉ giúp tạo ra một nút mạng (site) có tính ổn định cao. Nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ vị trí đó bị sự cố, như thiên tai, hỏa hoạn? Vì thế sẽ nảy sinh thêm nhu cầu tạo ra một vị trí khác có cấu hình tương đương để dự phòng. Để đảm bảo dữ liệu ở vị trí dự phòng cũng không khác biệt gì so với vị trí ban đầu, tiến trình sao

lưu theo thời gian thực cần được thực hiện. Nghĩa là cứ có một loại dữ liệu gì được ghi xuống ở vị trí Site 1, thì nó cũng phải được ghi xuống tương tự ở vị trí Site 2. Điều đó có nghĩa là khi vị trí Site 1 gặp sự cố, thì vị trí Site 2 sẽ được sử dụng để thay thế mà không gây ra lỗi dữ liệu nào.

Tuy nhiên, việc chuyển người đang kết nối đến vị trí Site 1 này sang vị trí Site 2 sẽ đòi hỏi người quản trị thực hiện bằng tay, và gây gián đoạn cho việc phục vụ khách hàng trong môt thời gian ngắn. Ta vẫn có thể chọn lựa thêm giải pháp thiết bị dự phòng và cân bằng tải ở mức ứng dụng. Người dùng sẽ chỉ kết nối đến các thiết bị này, và nó sẽ kiểm tra xem vị trí Site 1 có đang hoạt động ổn định hay không, liên tục theo thời gian. Khi phát hiện ra sự cố, nó sẽ lặp tức chuyển người dùng sang vị trí Site 2, mà không đòi hỏi phải cấu hình gì lại. Những thiết bị dạng này thường có giá rất cao, cũng như đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm trong việc cấu hình.

Back to top