Không một nhà cung cấp đường truyền nào dám khẳng định sẽ không có việc đứt kết nối, như vậy chúng ta phải tìm cách dự phòng đường kết nối bằng cách kéo ít nhất hai đường truyền của hai nhà cung cấp dịch vụ khác nhau. Hai đường truyền này sẽ được lắp vào hai Router khác nhau như thiết kế ở phía trên.

Back to top